Privacy statement

Wie zijn we?
Uw gegevens worden verwerkt door VB Insurance Services B.V., h.o.d.n. Ecodass Insurance Services (hierna: Ecodass). Wij zijn een gevolmachtigd agent. Een gevolmachtigd agent is een professionele financieel dienstverlener die namens verzekeraars werkzaamheden verricht. Daarbij kunt u denken aan het offreren, accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten, het voeren van een polisadministratie en schade-behandeling. De verzekeringsovereenkomst komt tot stand tussen de verzekeraar en u. Wij zijn daarbij geen contractspartij.

Onze contactgegevens zijn:

Waarom dit statement?
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft. In dit privacy-statement informeren wij u hierover.

Verwerking van uw gegevens
Bij een aanvraag of wijziging van een verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer etc. Ook als u contact met ons opneemt of de website bezoekt verwerken wij uw gegevens. Ecodass respecteert uw privacy en daarom worden uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt met inachtneming van geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Doelen van de verwerking van gegevens
In het kader van de verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst wordt door ons om persoonsen andere gegevens gevraagd en worden deze gegevens ook bewaard. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het beoordelen en/of accepteren van een aanvraag en voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst;
 • Het verrichten van analyses om het klantbestand te vergroten, onze producten en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
 • Marketingactiviteiten om een goede relatie met u tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Het doen van wetenschappelijk, statistisch en/of marktonderzoek;
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Ecodass en andere financiële instellingen;
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Bijzondere- en strafrechtelijk persoonsgegevens
Soms verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid en/of strafrechtelijk gegevens. Deze gegevens kunnen wij nodig hebben voor het beoordelen en/of accepteren van een aanvraag en voor het uitvoeren van de gesloten verzekeringsovereenkomst. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt. Deze gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de vervulling van hun taak nodig hebben.

Raadpleging van en verwerking door externe bronnen
Om een verantwoord acceptatie-, schaderegelings- en fraudebeleid te voeren, kunnen wij bovendien informatie over u inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar achten. Daarbij kunt u denken aan partijen zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en dienstverleners op het gebied van kredietregistratie. Voorts raadplegen wij uw persoonsgegevens bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Deze stichting registreert verzekeringsgegevens voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Wij kunnen onder bepaalde voorwaarden ook informatie over u laten opnemen in het systeem. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl.

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben en/of daartoe wettelijk of contractueel worden verplicht. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie, verzekeringsovereenkomst en of financiële dienst. Persoonsgegevens worden daarna uitsluitend anoniem op archiefniveau bewaard voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen, voor marketingdoeleinden en/of voor productontwikkeling.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of indien dit noodzakelijk is of verband houdt met de verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst. Onder derden worden onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: uw bemiddelaar, financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) expertisebureaus, schadeherstellers en incassobureaus.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend met in achtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, voor de doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

Bezoek aan onze website
Als u onze website bezoekt registreren wij algemene bezoekgegevens. Daarbij kunt u denken aan de meest bezochte pagina’s zodat wij weten wat u interessant vindt. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren. De gegevens verwerken wij op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu). Op de website maken wij gebruik van cookies. Een cookie zorgt ervoor dat onze website u herkent als u de volgende keer de website bezoekt. Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen.

Informatie, wijziging en bezwaar
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit betreft bijvoorbeeld:

 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in uw persoonsgegevens;
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens;

U kunt uw verzoek schriftelijk of per email voorleggen aan onze Compliance Officer. U ontvangt een reactie binnen één maand.

Ecodass Insurance Services B.V.
T.a.v. de Compliance Officer
Postbus 203
2800 AE Gouda
info@ecodassinsuranceservices.nl
088 - 2377200

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. In dat geval laten wij u dat gemotiveerd weten. Bent u het niet eens met de uitkomst dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen.

Wijzigingen van de privacy statement
Het kan voorkomen dat dit Privacy statement aangepast wordt bijvoorbeeld door wijziging in weten regelgeving. De meest recente versie is dan van toepassing. Deze kunt u raadplegen op onze website www.ecodassinsuranceservices.nl.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.